Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan
 
 
ANBI ANBI
ANBI gegevens 2015 Kerkrentmeesters

De Protestantse Gemeente Oostzaan is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en valt onder de groepsbeschikking van de Protestantse Kerk in Nederland.
De gemeenten die behoren bij de Protestantse Kerk in Nederland vallen tot 1 januari 2016 onder de groepsbeschikking ANBI van de PKN en hebben daarom nog geen eigen RSIN-nummer dat nodig is bij uw belastingaangifte. Dit RSIN-nummer is 824101650.                                                                                                         
Kerkelijke bijdragen zijn binnen de geldende regels aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Dit betekent dat een ieder die een gift doet, dit van de Belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dat geldt voor bijdragen op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau, zoals voor jaarlijkse kerkelijke bijdragen, bijdragen collecte, - jeugdwerk en giften ter ondersteuning van het restauratiefonds van de kerk.

De Protestantse Gemeente Oostzaan is gevestigd aan de Kerkbuurt 12 , 1511 BD Oostzaan.
Het postadres is, Postbus 44, 1510 AA Oostzaan. De website van de kerk vindt u onder; www.protestantsegemeenteoostzaan.nl .
 
De Protestantse Gemeente van Oostzaan wil vanuit het geloof in Jezus Christus en bewogen door de liefde van God, de Grote Kerk een plek laten zijn van geloof, ontmoeting en engagement in open verbinding met het dorp. De kerkorde (statuten) van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent bestuur, financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeente en onderdelen van de kerk.
De kerkorde vindt u op de website van de PKN: www.kerkorde-Prostestantse Kerk in Nederland .
 
Het bestuur wordt gevormd door ambtsdragers van de kerkelijke gemeente, de kerkenraad. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden die gekozen worden door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor beheer van de financiële middelen en gebouwen, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
 
Doelstelling/ beleid en visie. Wij willen een gemeenschap zijn waar iedereen zich thuis kan voelen. Iedereen die zich op enig moment bezig houdt met levensvragen. Maar ook iedereen die in de huidige tijd zingeving en voldoening tracht te vinden in het leven van alledag. Niet alleen de volwassenen en ouderen onder ons, maar ook de jong-volwassenen en jeugd.
 
Het beleidsplan van onze gemeente vindt u op deze website.  En dat van de Protestantse Kerk in Nederland: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.
 

Financiën.  De begroting van onze gemeente sluit in de regel nauw aan bij de rekeningen over voorgaande jaren. De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de  ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’ . Verder zijn er geen medewerkers in loondienst en leden van de kerkenraad, colleges , commissies en andere vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed. De voorgenomen bestedingen voor de komende jaren zullen, behoudens onverwachte kostenstijgingen en onvoorziene derving in vrijwillige bijdragen, niet sterk afwijken van de laatste financiële verslaggeving.
 
Baten en Lasten Protestantse Gemeente Oostzaan

  Rekening 2015 Rekening 2014
Baten    
Opbrengsten uit bezittingen 43.062 60.238
Bijdragen gemeenteleden 51.851 53.565
Totaal baten 94.913 103.486
     
Lasten    
Pastoraat: Predikant  en kerkelijke werkers 63.110 70.755
Kerkdiensten, cathechese en Gemeentewerk 19.069 42.613
Bijdragen andere organen binnen de kerk 4,173 6.939
Lasten kerkelijke gebouwen  (incl afschrijvingen) 46.860 120.307
Salarissen (koster, organist e.d.) 2,707  
Lasten beheer, administratie, bankkosten rente ) 7.332  
Lasten overige eigendommen en inventarissen 270  
Totaal Lasten 105.383 113.122
Resultaat (baten - lasten) 10.470- 9.638- 

 Bovenstaand overzicht is samengesteld op basis van het landelijke model voor ANBI instellingen dat de PKN in overleg met e Belastingdienst heeft vastgesteld. Met name de post Kerkdiensten, Catechese gemeentewerk dient nader te worden toegelicht,
Kosten Kerkdiensten cathechese etc                        3.600
Toevoeging aan fondsen en voorzieningen          -12.669
Onttrekking aan fondsen en voorzieningen           -10.000
                                                                              -----------
Totaal                                                                     -19.069


Kerkelijke gemeenten zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie, behoudens voor de instandhouding van monumentale kerkgebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat in de vorm van salaris van de predikant (75% fte) en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en verplichte bijdragen voor het in stand houden van het landelijke kerkenwerk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
Voor het ‘groot onderhoud’ en restauratie aan het monumentale kerkgebouw wordt per project subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Provincie. Ook organiseren de vrijwilligers van de kerk diverse markten, waarvan de opbrengsten gunste komen van het restauratiefonds van de kerk, bankrekeningnummer NL77FLVB0635.809.575 .

Tevens is de Stichting Vrienden van de Grote Kerk Oostzaan opgericht met het doel te kunnen bijdragen in het groot onderhoud van het monumentale kerkgebouw en te kunnen bijdragen om het prachtige kerkgebouw te behouden voor Oostzaan en wijde omgeving.                                
Ook de stichting is een ANBI instelling. 
 

ANBI gegevens Diakonie 2015
Diaconie van de Protestantse gemeente [1] te Oostzaan
Telefoonnummer (facultatief):
075-6153758
RSIN/Fiscaal nummer:
824101698

Website adres:
www.grotekerkoostzaan.nl  
E-mail:

Lisweg 33 1511 XG Oostzaan
Postadres : Postbus 44  1510 AA Oostzaan

De Protestantse gemeente te Oostzaan is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Oostzaan.
 
Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8
).
 Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de website www.grotekerkoostzaan.nl vindt u het beleidsplan 2013-2017 van de diaconie van onze gemeente.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
 
BATEN Rekening 2015 Rekening 2014 Rekening 2013
       
Rentebaten en dividenden       3296       3451,00       3648,00
Bijdragen levend geld  769      1066,00        737,00
Door te zenden collecten     7863      7494,00      7828,00
Totaal baten 11928       12011,00     12213,00
       
LASTEN      
Verplichtingen, bijdragen organen 517       497,00        481,00
beheer en administratie        29           4,00            4,00
Rentelasten/bankkosten       197       227,00        201,00
Diaconaal plaatselijk werk     -50       898,00      1395,00
Diaconaal werk regio/landelijk     3152      2976,00      2415,00
Diaconaal werk wereldwijd     4690      6918,00      7365,00
Totaal lasten 8535      11520,00      11861,00
       
Saldo baten/lasten 3393           491,00       352,00
       

 

 
 
 
 

terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 17-12-2017 om 10.00 uur
Collecte : Bartimeus - Derde Advent
meer details

 
Meerjaren Onderhoudsplan

Het meerjaren onderhoudsplan van de kerk
 
Jeugd

Rock Solid 2017. Informatie over de twee Rock Solid Groepen.
 
In Memoriam

Een herinneringspagina van gemeenteleden welke dit jaar zijn overleden.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.